Neidio i'r prif gynnwy

Anhwylderau bwyta

Ein nod yw dod â'r rhai sydd â'r angerdd a'r sbardun i ddatblygu'r gofal a'r driniaeth orau bosibl i blant, pobl ifanc ac oedolion sydd ag anhwylderau bwyta at ei gilydd.

Mae'r rhain yn cynnwys y gweithwyr iechyd proffesiynol, dioddefwyr, gofalwyr a chynrychiolwyr y trydydd sector sydd â'r profiad a'r wybodaeth i arwain datblygiad gwasanaethau ar gyfer anhwylderau bwyta ledled Cymru.

Mae anhwylderau bwyta'n bodoli mewn sawl ffurf ac yn effeithio ar fywydau pobl mewn sawl Ffordd wahanol.

 

Mae'r is-grŵp Anhwylderau Bwyta yn cynnwys clinigwyr, gweithwyr proffesiynol eraill a'r rhai sydd â phrofiadau personol o anhwylderau bwyta yn cydweithio ar draws pob rhan o Gymru i wella gwasanaethau i'r rhai sy'n profi pob math o anhwylderau bwyta.

Drwy'r grŵp hwn, nodir pryderon a rennir a meysydd o wasanaethau y gellir eu gwella gan fynd i'r afael â nhw ar y cyd a chyda gweledigaeth gyffredin. Mae enghreifftiau o arfer rhagorol yn cael eu rhannu ar draws gwasanaethau wrth iddynt ysbrydoli ac annog datblygiadau ei gilydd.

Yn 2018, cyhoeddwyd yr Adolygiad o Wasanaethau Anhwylderau Bwyta yng Nghymru, sy'n nodi amrywiaeth o argymhellion ar gyfer gwella gwasanaethau i bobl sydd ag anhwylderau bwyta.

Bydd yr Is-grŵp Anhwylderau Bwyta yn rhoi ei ffocws ar sut y caiff yr argymhellion hyn eu gweithredu er mwyn parhau â'r newidiadau y mae wedi'u harwain hyd yma.

Mae'r is-grŵp yn cydnabod yr anawsterau y mae llawer o bobl ifanc ag anhwylderau bwyta yn eu hwynebu. Mae'r heriau'n cynnwys trafod newidiadau yn eu bywydau ac o fewn eu perthynas bersonol a theuluol, tra hefyd yn newid y gwasanaethau a gânt yn 18 oed.

Mae hwn yn gyfnod arbennig o anodd i'r rhai sy'n profi anhwylderau bwyta. Mae sicrhau parhad cymorth a thriniaeth sy'n briodol i'w hanghenion yn allweddol i adferiad a chynnal perthynas effeithiol â gwasanaethau.

Felly, mae'r is-grŵp wedi arwain y gwaith o sefydlu timau arbenigol ar gyfer cefnogi pobl ifanc ag anhwylderau bwyta sy'n symud o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion.

Mae'r arbenigwyr hyn yn gweithredu fel pontydd a thywyswyr drwy'r llwybrau i'r bobl ifanc hyn a'u teuluoedd i'w galluogi i barhau i symud ymlaen a ffynnu drwy'r newidiadau y maent yn eu profi.

Gall mesur canlyniadau triniaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth a theuluoedd fod ar sawl ffurf a gall y ffordd yr eir ati benderfynu ble yn y gwasanaeth y canolbwyntir ar sylw i'w ddatblygu ymhellach. Felly, mae mesurau'r canlyniadau yn adlewyrchu athroniaeth a gwerthoedd y gwasanaeth.

Mae'r is-grŵp wedi datblygu protocol ar gyfer mesur canlyniadau yn y gwasanaethau i blant a phobl ifanc sy'n canolbwyntio ar:

  1. Gwelliannau mewn iechyd a lleihau symptomau
  2. Gwelliannau mewn ansawdd bywyd bob dydd
  3. Cyflawni nodau sy'n cael eu penderfynu gan yr unigolyn ac sy'n ystyrlon iddo
  4. Gwelliannau o ran gweithrediad y teulu

Mae strwythur yr is-grŵp yn ein galluogi i gyflwyno'r protocol hwn ledled Cymru. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau dull cyson o astudio sut mae ein gwasanaethau'n perfformio ac archwilio sut y gellir rhannu cryfderau a'r hyn a ddysgir o wahanol wasanaethau.

Mae llawer o bobl sydd ag anhwylderau bwyta yn profi amrywiaeth o broblemau iechyd eraill sy'n chwarae rhan yn y ffordd y datblygodd yr anhwylder bwyta. Gall pobl sydd â chyflyrau cyd-forbid brofi dirywiad difrifol yn eu hiechyd o ganlyniad i'w anhwylder bwyta.

Un enghraifft benodol o hyn yw pobl sydd ag anhwylderau bwyta a diabetes. Mae pobl sydd â diabetes mewn perygl mawr o ddatblygu anhwylderau bwyta. Er mwyn i'r unigolion hyn a'u teuluoedd gael cefnogaeth dda gyda dull triniaeth glir a chyson, rhaid i wasanaethau anhwylderau bwyta a gwasanaethau diabetes gyfathrebu a chydweithio.

Mae'r is-grŵp yn helpu i gysylltu'r gwasanaethau hyn i ddatblygu partneriaethau proffesiynol. Mae'r partneriaethau hyn yn cyfuno eu harbenigedd i ddarparu'r gofal gorau i'r dioddefwyr ac edrych ar sut y gall eu gwasanaethau lleol gydweithio'n agosach ac yn fwy effeithiol.

Mae'r rhai sydd â phrofiad o anhwylderau bwyta a gofalu am rywun ag anhwylder bwyta yn allweddol i lywio datblygiad sgiliau a gwasanaethau proffesiynol ar gyfer anhwylderau bwyta.

Mae'r is-grŵp yn darparu lleoliad lle gall gweithwyr proffesiynol a'r rhai sydd â phrofiad personol gyfarfod, myfyrio, trafod a chynllunio.

Mae'r is-grŵp wedi datblygu cronfa ddata o bobl sydd â phrofiad o anhwylder bwyta a'r rhai sydd wedi gofalu am rywun sydd ag anhwylder bwyta, gyda’r naill a’r llall â diddordeb mewn bod yn rhan o wella gwasanaethau. Mae'r unigolion hyn yn adnodd pwerus ac yn storfa o brofiad i'w defnyddio a'u cynnwys wrth gynllunio gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r is-grŵp yn arwain y gwaith o ddatblygu adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaethau sydd wedi'u datblygu gan y dioddefwyr hynny a'u teuluoedd. Bydd yr adnoddau hyn o gymorth i ddeall, lleihau stigma a gwella ansawdd gwasanaethau i'r rhai sy'n cael triniaeth a chymorth ledled Cymru.