Neidio i'r prif gynnwy

Mathau o Ganser yr Oesoffagws-Gastrig

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a chanllawiau ar fathau o ganser gastroberfeddol uwch ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. 
Mae gwybodaeth ar gyfer cleifion ar gael ar ein hwb cleifion.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am CSG Gastroberfeddol Uwch, e-bostiwch
WCN.CancerSiteGroups@wales.nhs.uk

Datblygwyd y Llwybrau Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser yr Oesoffagws-Gastrig ar y cyd â'r CSG Gastroberfeddol Uwch i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r Llwybr Canser Sengl (SCP) yng Nghymru.

Y Llwybr Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser yr Oesoffagws

Y Llwybr Cenedlaethol Gorau ar gyfer Canser Gastrig

Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud ag asesu a rheoli canser yr oesoffagws-gastrig mewn oedolion, gan gynnwys triniaeth radical a lliniarol a chymorth maethol.

Nod y canllawiau yw lleihau amrywiadau mewn ymarfer drwy drefnu gofal a chymorth yn well, a gwella ansawdd bywyd a goroesiad drwy roi cyngor ar y triniaethau mwyaf addas ar sail y math o ganser, ei ddatblygiad a'i leoliad.

Mathau o Ganser Llwybr Gastroberfeddol (uwch) – nodi ac atgyfeirio

Canser yr oesoffagws-gastrig – asesu a rheoli mewn oedolion

Canllawiau ESMO GIST 

GISTs Coleg Brenhinol y Patholegwyr

Ymarfer Clinigol y DU ar gyfer rheoli GISTs

MDTs Rhanbarthol Oesophago-Gastric

(Achosion OG a GIST lliniarol a allai fod yn iachaol, cymhleth)

Rhanbarth

Arweinydd y Tîm Amlddisgyblaethol

Amlder Cyfarfodydd y Tîm Amlddisgyblaethol 

Y Gogledd 

Yn aros am wybodaeth

 

De Ddwyrain Cymru

Dr Carys Morgan

Dydd Mawrth, 8am bob wythnos

Bae Abertawe

Yn aros am wybodaeth

 


Timau Amlddisgyblaethol UGI lleol

 

Bwrdd Iechyd / Tîm Amlddisgyblaethol

Arweinydd y Tîm Amlddisgyblaethol  Amlder Cyfarfodydd y Tîm Amlddisgyblaethol 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Miss Tamsin Boyce

Dydd Iau 12: 45-2pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Mr Andrew Baker

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Yr Athro Wyn Lewis

Dydd Mawrth 12-1pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg - Ysbyty'r Tywysog Siarl ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mr Xavier Escofet

Dydd Iau 12-1: 30pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Mr Mark Henwood

Dydd Gwener 1-2: 30pm bob wythnos

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dr Sarah Gwynne

Dydd Mawrth 8am bob wythnos

Datblygwyd y fanyleb hon gan grŵp gorchwyl a gorffen, gan gynnwys cynrychiolaeth glinigol o'r canolfannau llawfeddygol ledled Cymru, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol eraill sy'n ymwneud â darparu'r gwasanaethau hyn. 

Roedd y datblygiad yn cynnwys cyfnod o ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol, ac fe'i cymeradwywyd wedyn ym mis Rhagfyr 2019 gan y Grŵp Gweithredol Cydweithredol, a'i gymeradwyo i'w fabwysiadu'n ffurfiol wedyn gan fyrddau iechyd unigol yng Nghymru. 

Cynhelir cyfres o weithdai wedi'u hwyluso yn allanol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu cynllun gweithredu sy'n cael ei lywio'n glinigol i fynd i'r afael â rhai o'r problemau ehangach yn ymwneud â llwybrau i gleifion.
 
Rydym yn ddiolchgar iawn i'r rhanddeiliaid clinigol a rhanddeiliaid eraill am gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu'r fanyleb gwasanaeth.
 

Manyleb gwasanaethau trydyddol canser OG RCC - Saesneg

Manyleb gwasanaethau trydyddol canser OG RCC - Cymraeg

 

Mae'r gwasanaeth RFA bellach ar waith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Dr Hasan Haboubi ac mae'n rhan o Dîm Amlddisgyblaethol OG rhanbarthol De-ddwyrain Cymru. 

Gellir anfon atgyfeiriadau/ymholiadau drwy e-bostio  Rfa.Cav@wales.nhs.uk

Isod ceir dolenni i ganllawiau NICE ar RFA:

https://www.nice.org.uk/guidance/IPG344

https://www.nice.org.uk/guidance/ipg496