Neidio i'r prif gynnwy

Llyfrgell

Dyma gasgliad o'n hadroddiadau, straeon newyddion da ac astudiaethau achos sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen y Rhywdwaith Gwybodaeth Labordai Cymru.

Sioe deithiol Caerdydd a'r Fro

Mae LINC wedi gweithio â chydweithwyr mewn ymddiriedolaethau a byrddau iechyd drwy gyfrwng y Grŵp Datblygu Cenedlaethol DeepSee, i ddatblygu a gweithredu system Deallusrwydd Busnes (BI) ar gyfer y System Rheoli Gwybodaeth Labordai (LIMS) newydd. Mae’r grŵp hwn, dan arweiniad Philip Waters (Arbenigwr Pwnc BI, Rhaglen LINC) wedi datblygu ateb deallusrwydd busnes i ategu’r gwasanaethau patholeg. Mae’r model deallusrwydd busnes arloesol hwn yn darparu gwybodaeth ddadansoddol fel bod y data cywir yn cael ei ddarparu i’r defnyddiwr cywir ar yr adeg gywir.

Cyflwynwyd system BI InterSystems IRIS, a elwir yn lleol yn Deepsee2, yn lle’r System BI LIMS flaenorol o’r enw InterSystems DeepSee a gall staff labordai yn awr chwilio’n gyflym am ddata sy’n berthnasol i’w hanghenion.

Mae Dangosfyrddau DeepSee2 yn gweithredu fel porth gwybodaeth, gan ganiatáu i staff hidlo am ddata sy’n berthnasol iddyn nhw heb iddynt fod angen y sgiliau i wneud ymholiadau data cymhleth.
Bu’r broses o ddatblygu cynnyrch DeepSee2 yn broses hirfaith ac mae’n ffrwyth llafur cydweithrediad rhwng bron 50 o staff Patholeg ar draws yr amrywiol ymddiriedolaethau a byrddau iechyd, cynrychiolwyr o InterSystems a DHCW.

Nod y prosiect oedd datblygu dangosfwrdd BI hawdd ei ddefnyddio, gyda dyluniad hawdd ei ddeall, y gellir ei deilwra i fodloni anghenion y Gwasanaeth heddiw ac i’r dyfodol. Yn ogystal, mae’r platfform yn cynnwys Dadansoddwr Deepsee sy’n caniatáu i ddadansoddwyr a gwyddonwyr data gynhyrchu ymholiadau cymhleth.

Mae’r system yn weithredol a bydd gwelliannau pellach sydd ar y gweill yn darparu dangosfyrddau gwasanaeth ychwanegol gan gynnwys:

  • Dangosfwrdd Ceisiadau Electronig am Brofion - I fonitro faint sy’n gwneud ceisiadau electronig am brofion ar draws Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd Cymru
  • Dangosfwrdd Covid – Rhestr fyw o ganlyniadau Covid-19 a gynhyrchwyd yn ddiweddar wedi’u hidlo yn ôl ysbyty neu grŵp o leoliadau cleifion sydd wedi’i ddiffinio gan y defnyddiwr.

Drwy gydweithrediad ar draws Byrddau Iechyd gwelwyd datblygiad yn y broses o fonitro statws profion a ddaw i law labordai. Mae’r dangosfyrddau yn dangos y Rhestrau o’r Profion sydd heb eu Cwblhau (OTL) ac fe’u cyflwynwyd mewn Labordai Biocemeg a Hematoleg ym myrddau iechyd Cwm Taf a Hywel Dda, mewn ymdrech i fod yn gymorth gweledol i staff y labordai sy’n prosesu samplau.

Mae’r rhan fwyaf o labordai Cymru yn dibynnu ar adroddiadau a wneir â llaw neu ar system ad-hoc i fonitro profion sydd heb eu cwblhau. Mae’r dangosfyrddau OTL hyn, sy’n seiliedig ar y model gwreiddiol a grëwyd gan Tim Player (Uwch Wyddonydd Biofeddygol, Aneurin Bevan), yn darparu set o wybodaeth sy’n diweddaru’n barhaus, sy’n weladwy ar unwaith ac a gymerir o’r System Rheoli Gwybodaeth Labordai (LIMS) ac fe ellir ei theilwra’n gyfan gwbl i gyd-fynd ag anghenion labordai unigol.

Mae Juber Islam (Swyddog Gwybodeg Patholeg, Rhaglen LINC) wedi gweithio’n agos â Tim Player i ddatblygu a gwella’r dangosfyrddau OTL er mis Hydref 2020 ac mae’n awr yn caniatáu i’r dull arloesol hwn gael ei raddol gyflwyno mewn Ymddiriedolaethau a Byrddau iechyd eraill. Mae’r dangosfwrdd OTL yn blatfform ymholiadau y gellir ei deilwra sy’n sicrhau bod y wybodaeth gywir yn cael ei dwyn o’r LIMS drwy gyfrwng cysylltiad Cysylltedd Cronfa Ddata Agored (ODBC) i’r arddangosiad, ac mae’n darparu ciplun amser real o’r gwaith sydd heb ei gwblhau sy’n llifo drwy’r labordy. 

Bu Gwyn Bennett (Rheolwr TG Patholeg, Hywel Dda) a Roberto Spagna (Gwyddonydd Biofeddygol, Cwm Taf) yn gweithio’n agos â Juber Islam i ddiffinio’r data sy’n angenrheidiol ar gyfer eu labordai lleol y maent am iddynt gael eu cynrychioli, ac mae hyn wedi golygu dylunio’r tabiau gwybodaeth y bydd ar staff labordai eu hangen a chasglu adborth ar welliannau posibl gan ddefnyddwyr er mwyn datblygu’r gwasanaeth arloesol newydd hwn ymhellach.