Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Gweithredu Strôc

Grŵp Gweithredu Strôc

Sefydlwyd y Grŵp Gweithredu Strôc yn 2013 i roi arweiniad cenedlaethol a chefnogaeth ar gyfer darpariaeth gofal strôc effeithiol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yng Nghymru.

Strôc yw’r pedwerydd achos marwolaeth unigol mwyaf yng Nghymru a phrif achos anableddau ymysg oedolion. Bob blwyddyn, bydd oddeutu 7,400 o bobl yn cael strôc a bydd llawer yn cael eu gadael gydag effeithiau hirdymor sylweddol ar eu hiechyd a’u lles corfforol a meddyliol. Ar hyn o bryd, mae bron i 70,000 o oroeswyr strôc yn byw yng Nghymru.

Rydym yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr o ofal sylfaenol ac eilaidd, Llywodraeth Cymru, gwybodeg GIG a’r trydydd sector i sbarduno newid a chefnogi gwaith byrddau iechyd i wella’r gwaith o atal strôc a gwasanaethau triniaeth yn unol â Chynllun Cyflawni ar gyfer Strôc Llywodraeth Cymru.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Grŵp Gweithredu Cyflyrau Niwrolegol, gan ddarparu cyllid ar y cyd i ehangu gwasanaethau ac arbenigedd niwro-adsefydlu ledled Cymru.

Rydym hefyd yn asesu datblygiad y byrddau iechyd ac yn rheoli’r cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i gyflawni nodau’r cynllun cyflawni ar gyfer strôc.