Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol GIG Cymru

***Sgroliwch i lawr i gael mynediad at Ffurflenni Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol, dolen i Gynllun Uwchgyfeirio Triniaeth COVID-19 ac i gael diweddariadau Covid-19***

Cyflwyniad

Mae'r dudalen ganlynol yn cynnwys gwybodaeth a dolenni ar gyfer Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol. I gael diffiniadau a fideos gwybodaeth, ewch i'n gwefan wybodaeth  AdvanceCarePlan.org.uk.

Mae'r adnoddau a'r ffurflenni hyn ar gyfer cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a’u nod yw darparu dull rhannu a chynnwys Cymru’n Un.
 
Mae’r dogfennau hyn wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid yn y Grŵp Strategaeth Cynllunio Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol (AFCP) Cymru, sy'n dod o dan adain Bwrdd Gofal Diwedd Oes GIG Cymru a Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru. Gwnaethpwyd y penderfyniadau sy'n llywio'r ffurflenni hyn ar ôl ymgysylltu'n helaeth â chleifion a gofalwyr.

Mae gan y Grŵp AFCP gynrychiolaeth cleifion ac mae hefyd yn grŵp ar gyfer Cymru gyfan. Mae hefyd wedi'i lywio gan ddata a gasglwyd yn ystod Cynhadledd Genedlaethol Cynllunio Gofal y Dyfodol yng Nghymru.

Ffurflenni

Mae Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol yn ymwneud yn bennaf â sgyrsiau gonest sy’n cael eu cynnal mewn modd tosturiol.

Fodd bynnag, mae'n bwysig gallu dogfennu trafodaethau o'r fath hefyd, a rhaid i feddygon, nyrsys a pharafeddygon allu adnabod adnoddau pan fyddant yn cyrraedd mewn argyfwng.

Mae teitl y ffurflen yn cysylltu â'r fersiwn ddiweddaraf, ac rydym wedi cynnwys disgrifiad byr a chanllawiau lle bo hynny'n berthnasol.
 
Gall dwy o’r ffurflenni gael eu cwblhau gan gleifion, ac efallai y bydd Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd yng Nghymru am ddarparu'r ddolen dudalen hon i unigolion sy'n dymuno llenwi penderfyniadau o'r fath sydd eisoes wedi cael eu gwneud.

Mae’r Ffurflen Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth Cymru Gyfan (sy'n gyfreithiol rwymol) a'r Ffurflen Datganiad o Ddymuniadau (RACPAP), yn cael eu cwblhau gan gleifion, fel arfer ar ôl trafodaethau esboniadol gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac er eglurder, gallant gael eu cychwyn gan ymarferwyr gofal iechyd a gellir eu cwblhau ar y cyd.
 
Mae dwy ffurflen arall ar gael, ffurflen Cynllunio Gofal yn y Dyfodol y gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ei chwblhau ar ôl ymdrechion i ymgynghori'n eang â pherthynas agosaf unigolyn neu eiriolwr annibynnol o ran galluedd meddyliol (IMCA), er mwyn cadarnhau ac ysgrifennu'r hyn y byddai’r unigolyn hwnnw wedi’i ddymuno neu ei wrthod, sydd ar hyn o bryd heb alluedd i wneud rhai penderfyniadau.
 
Y Ffurflen Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth yn unig sy'n gyfreithiol rwymol. Mae’r ffurflenni eraill yn gyfarwyddyd ynghylch penderfyniadau yn unig. Yn y bôn, llythyr ydyw at unigolyn yn y dyfodol a allai fod yn gysylltiedig â gofal brys yr unigolyn hwnnw, er mwyn dynodi barn, sgyrsiau a dewisiadau'r unigolyn o flaen llaw.

Atwrneiaeth Arhosol ar gyfer Iechyd a Lles

Rydym hefyd yn argymell bod unigolion yng Nghymru yn ystyried penodi Atwrneiaeth Arhosol ar gyfer Iechyd a Lles, a all weithredu ar eu rhan nhw os na fydd ganddynt y galluedd meddyliol bellach.

Gall Atwrneiaeth Arhosol fod un o’r ffyrdd mwyaf pwerus o sicrhau bod triniaethau yn y dyfodol yn cael eu trafod gydag unigolyn (unigolion) dibynadwy ac mae’n gyfreithiol rwymol. Cysylltwch â Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus i gael gwybodaeth am sut i osod Atwrneiaeth Arhosol.

Diweddariad ynghylch COVID-19: Cafodd y Cynllun Uwchgyfeirio Triniaeth ar waelod y dudalen we hon ei ddatblygu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ym mis Ebrill 2020 mewn ymateb i'r argyfwng presennol. Cafodd ei adolygu gan y Grŵp AFCP a'r Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, a gellir ei ddefnyddio ym mhob lleoliad yng Nghymru. Unwaith eto, dim ond canllaw yw hwn i ymarferwyr nodi’r lefel uchaf o driniaeth a awgrymwyd ac a drafodwyd o flaen llaw.

Ffurflenni

Ffurflen Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth (ADRT)
Nodiadau canllaw ADRT
Ar gyfer cleifion. Ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd. Pan ofynnir am ffurflen sy'n gyfreithiol rwymol i wrthod ymyriadau yn y dyfodol

Dyma’r ffurflen Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth Cymru Gyfan ar ffurf dogfen PDF ac mae modd teipio yn y ddogfen PDF hon, ond mae angen llofnodion ysgrifenedig ar y diwedd. Rhaid i gleifion gwblhau’r ffurflen hon ac mae angen i rywun fod yn dyst i'r broses lofnodi a'i chydlofnodi. Mae canllawiau pellach yn y ddolen PDF isod. Rydym wedi addasu’r ffurflen hon ar ôl i elusen roi caniatâd i ni wneud hynny ac mae hi ar gael yn yr un fformat ag y mae NHS England yn ei argymell ac yn cydymffurfio â Deddf Galluedd Meddyliol 2005.

 

Datganiad o Ddymuniadau a Dewisiadau (Cofnod o Gynlluniau a Dewisiadau Gofal Ymlaen Llaw)
Ar gyfer cleifion. Ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd. Pan ofynnir am ddull nad yw'n gyfreithiol rwymol ond sy'n seiliedig ar ganllawiau i egluro dymuniadau a dewisiadau ynghylch triniaethau yn y dyfodol.

Nid yw hwn yn gyfreithiol rwymol, ond lle mae cleifion wedi’i gwblhau ac, yn ddelfrydol, wedi trafod ei gynnwys gyda'u hymarferwr gofal iechyd, mae'n rhoi cyfarwyddyd cryf ar gyfer gofal yn y dyfodol ac mae'n wybodaeth werthfawr mewn argyfwng.

Mae modd teipio yn y ffurflen PDF, ac mae’r claf yn ei llofnodi (dewisol, oherwydd efallai y bydd y weithred o lofnodi dogfen o'r fath yn peri pryder i rai unigolion).

Fe'i llofnodir gan Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol sydd wedi helpu neu wedi gweld y ffurflen, er mwyn ei chynnwys yn y cofnodion iechyd presennol a'i rhannu'n briodol.

Gall nyrsys, meddygon ac ymarferwyr gofal iechyd eraill awgrymu y dylid llenwi'r ffurflenni hyn, a gellir eu cwblhau gyda'i gilydd a'u ffeilio neu eu sganio i’r holl nodiadau cyfoes, yn ddelfrydol ar flaen y nodiadau mewn lle amlwg, ynghyd â ffurflenni eraill, fel ffurflenni Gorchymyn Peidio â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd presennol. Gall cleifion hefyd annog eu cyswllt gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i'w helpu i gwblhau’r ffurflenni hyn.

 

Ffurflen Cynllun Gofal yn y Dyfodol (Cofnod o Benderfyniadau Budd Pennaf)

Dogfen Bolisi i amlinellu'r broses Cofnodi Buddiannau Gorau (yn Saesneg)

Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol: Ffurflen ganllaw sy'n nodi sgyrsiau a barn unigolyn a'r rhai sy'n agos at yr unigolyn hwnnw, pan nad oes ganddo'r gallu i benderfynu ar adeg yr asesiad.

Er nad yw'r ffurflen hon yn gyfreithiol rwymol, mae byth-yn-llai yn cofnodi sgyrsiau a safbwyntiau a gafwyd mewn perthynas â senarios gofal yn y dyfodol, a gall fod yn ddefnyddiol pan nad oes gan unigolyn alluedd penderfynu.

Dylid gwneud pob ymdrech i gael cymaint o wybodaeth gan yr unigolyn hwn, a gall gallu meddyliol amrywio'n sylweddol hyd yn oed o ddydd i ddydd, felly mae'n rhaid i'r unigolyn fod yn y canol a dylid gwneud a dogfennu ymdrechion ailadroddus.

Lle mae hyn yn heriol neu ddim yn bosibl er gwaethaf yr ymdrechion gorau, gan gynnwys darparu cymhorthion clyw neu gyfieithwyr, er enghraifft, yna dylid ymgynghori â'r rhai sy'n agos at y claf i helpu i gael gafael ar yr hyn y gallai'r person fod wedi'i eisiau mewn sefyllfaoedd penodol.

Dylid penodi / ymgynghori ag eiriolwr gallu meddyliol annibynnol mewn sefyllfaoedd lle na ellir dod o hyd i berthynas agosaf a dirprwy.


Covid-19 - Treatment Escalation Plan
Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Mae ffurflen TEP wedi'i datblygu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a'i haddasu i'r pandemig Covid-19 cyfredol.

Gallwch chi lawrlwytho'r ffurflen trwy glicio ar y teitl uchod neu ar y tudalen wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Casgliad

Dim ond gyda’r ‘sgaffaldwaith’ priodol y gall yr holl wybodaeth uchod weithio’n dda. Felly, lle mae sgyrsiau wedi digwydd mewn un lleoliad, mae’n bwysig nad ydyn nhw’n mynd ‘ar goll’ i leoliadau a thimau eraill.

Dylai polisïau lleol priodol i rannu'r wybodaeth hon yn ddiogel, a nodwyd gan fyrddau iechyd lleol, fod ar waith, ac ni ddylid hepgor lleoliadau cymunedol, gwasanaethau ambiwlans a darparwyr y tu allan i oriau.

Lle mae fersiynau lleol o’r Cynllun Gofal Ymlaen Llaw ac at y Dyfodol eisoes ar waith, gellir parhau â'r rhain yn unol â chanllawiau'r Bwrdd Iechyd Lleol a'r Ymddiriedolaeth.

Fodd bynnag, rydym yn amau y bydd timau a chleifion yn dechrau defnyddio dogfennau Cymru Gyfan fwyfwy, wrth i bawb ddod yn fwy cyfarwydd â'r ffurflenni.

 

Sut mae pobl yn gwybod bod Cynllun Gofal Ymlaen Llaw neu Orchymyn Peidio â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd yn fy nghartref?

Mewn sefyllfa gartref, mae cynllun 'Message in Green Bottle' Lions Club, gyda sticer y tu mewn i'r drws ffrynt, wedi'i hen sefydlu yng Nghymru: mae parafeddygon yn chwilio am sticer gwyrdd y tu mewn i'r drws ffrynt yn rheolaidd pan fyddant yn ymweld ag unigolion yn eu cartrefi, sy'n rhoi gwybod iddynt fod potel werdd yn oergell yr unigolyn. Yna maen nhw'n gwybod bod rhywbeth pwysig y mae'n rhaid iddyn nhw chwilio amdano.
 
Gall unrhyw un roi ei ffurflen DNACPR neu’i Ffurflen Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth mewn potel werdd yn yr oergell, neu gyfarwyddyd ysgrifenedig ynghylch ble i ddod o hyd i'r holl ffurflenni pwysig hyn yn y tŷ (er enghraifft 'Mae fy ffurflen DNACPR yn yr ystafell fyw ar y silff chwith isaf').

Mae’r Lions Club yn darparu’r poteli i ganolfannau iechyd, practisiau meddyg teulu a fferyllfeydd, ond gellir defnyddio poteli gwyrdd eraill hefyd.  Mae poteli a sticeri gwyrdd Lions Club hefyd ar gael yn uniongyrchol gan Lions Clubs (0845 833 9502 i gael manylion eich clwb lleol).

 

Adnoddau pellach

 
Advance Care Plan
 
Siarad CPR 
 
'Rhannu a Chynnwys - polisi clinigol Peidiwch  Dechrau Adfywio Cardio-Pwlmonaidd (DNACPR) ar gyfer oedolion yng Nghymru’
 
Getting It Right

A brief update video presentation on the current law regarding DNACPR and Advance and Future Care Plans by barrister Alex Ruck Keene.

Welsh Ambulance Service Trust advance care plan information.

 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru CPD On Demand

Module: DNACPR and Advance Care Planning in Wales - updates 2021 (1 CPD credit) yn Saesneg